Ομιλία π. Στυλιανού Χαρπαντίδη, Κυριακή Β΄Ματθαίου, 10/6/2018

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Δ'(4) 18-23
Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·
καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Συνέχεια ανάγνωσης Ομιλία π. Στυλιανού Χαρπαντίδη, Κυριακή Β΄Ματθαίου, 10/6/2018

Ομιλία π. Στυλιανού Χαρπαντίδη, Κυριακή των Αγίων Πάντων, 2018

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 37-38
῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·
καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Συνέχεια ανάγνωσης Ομιλία π. Στυλιανού Χαρπαντίδη, Κυριακή των Αγίων Πάντων, 2018