Κήρυγμα π. Στυλιανού Χαρπαντίδη, Κυριακή του Ασώτου, 16/2/2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Λουκά, ΙΕ'(15) 11-32

Εἶπε δέ· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς.

καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.

καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. Συνέχεια ανάγνωσης Κήρυγμα π. Στυλιανού Χαρπαντίδη, Κυριακή του Ασώτου, 16/2/2020